فهرست موضوعی
مزیت
چارلز داهیگ
۱۳۹۴/۰۸/۲۱
۲,۵۰۰ تومان
قدرت عادت
چالرز داهیگ
۱۳۹۴/۰۸/۲۱
۵,۰۰۰ تومان
مدیریت بحران (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
نورمن آر آگوستین
۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۲,۰۰۰ تومان
مدیریت جلسه (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
نیک مورگان
۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۲,۰۰۰ تومان
مشاوره همراه توسعه کارکنان (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
حسن هوشنگی
۱۳۹۴/۰۵/۱۳
۲,۰۰۰ تومان
آشنایی با بازاریابی ( راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره )
مسعود جعفر شمار
۱۳۹۴/۰۵/۱۳
۳,۰۰۰ تومان
مسیر شغلی خود را شکل دهید (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
حسن هوشنگی
۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
هدایت گروه های کاری (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
سهیلا کیان تاژ
۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
مدیریت مافوق (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
سهیلا کیان تاژ
۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
مدیریت زمان (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
حسن هوشنگی
۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
مدیریت استرس (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
فهیمه رحمتی
۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۲,۰۰۰ تومان
آشنایی با امور مالی (راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره)
نرگس آلاله
۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۲,۰۰۰ تومان
معیارهای پیشنهاد وانتخاب طرح های فرهنگی
حسن بنیانیان
۱۳۹۴/۰۴/۱۱
۲,۱۰۰ تومان
بازاریابی خدمات مالی
دكتر هومن استعلامي
۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۴,۰۰۰ تومان
مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی
پال هرسي وكنت بلانچارد
۱۳۹۲/۰۳/۱۲
۳,۰۵۰ تومان
چارخونه را دریافت و نصب کنید دانلود
Title